Àrea econòmica

Càlcul del període Mitjà de Pagament

En compliment de l’establert a l’article 6 i a la disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques (BOE 30 de juliol), amb els fitxers següents es fan públic els períodes mitjans de pagament d’aquesta Corporació als proveïdors municipals i la seva sèrie històrica.

2019

2018

2017

2016

Execució trimestral del pressupost

Pla econòmic financer

Consulta el Pla econòmic financer clicant aquí

Compte General

Pla de Tresoreria