Àrea econòmica

Càlcul del període Mitjà de Pagament

En compliment de l’establert a l’article 6 i a la disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques (BOE 30 de juliol), amb els fitxers següents es fan públic els períodes mitjans de pagament d’aquesta Corporació als proveïdors municipals i la seva sèrie històrica.

2017

2016

Execució trimestral del pressupost

Consulta l’execució trimestral del pressupost clicant AQUÍ.

Pla econòmic financer

Consulta el Pla econòmic financer clicant aquí

Compte General

Pla de Tresoreria