Informació al contribuent


CALENDARI FISCAL EXERCICI 2018

CALENDARI APROVAT PER JUNTA DE GOVERN LOCAL 14/11/2017 I PUBLICAT AL BOP Nº 221 DE 20/11/2017 PÀG. 63 
Els llocs de pagament serà mitjançant ingrés o transferència bancària als comptes bancaris titularitat del Consistori a les entitats següents: CAIXABANK – BANC POPULAR – BBVA – 
Transcorregut el termini d’ingrés en via voluntària, els deutes seran exigits amb els recàrrecs del període executiu determinats a l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: 

  • El recàrrec executiu del 5% a aplicar quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la providència de constrenyiment. 
  • El recàrrec de constrenyiment reduït del 10% quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec, abans de la finalització dels terminis determinats a l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  • El recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% quan no sigui d’aplicació ni el recàrrec executiu ni el recàrrec de constrenyiment reduït. 
  • Els interessos de demora es meriten des de l’inici del període executiu, però només s’exigiran quan sigui d’aplicació el recàrrec de constrenyiment ordinari.

CALENDARI CONTRIBUENT 20158


CALENDARI FISCAL EXERCICI 2019

CALENDARI APROVAT PER JUNTA DE GOVERN LOCAL 19/11/2018 I PUBLICAT AL BOP  DE 29/11/2018
Els llocs de pagament serà mitjançant ingrés o transferència bancària als comptes bancaris titularitat del Consistori a les entitats següents: CAIXABANK – BBVA
Transcorregut el termini d’ingrés en via voluntària, els deutes seran exigits amb els recàrrecs del període executiu determinats a l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: 

  • El recàrrec executiu del 5% a aplicar quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la providència de constrenyiment. 
  • El recàrrec de constrenyiment reduït del 10% quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec, abans de la finalització dels terminis determinats a l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  • El recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% quan no sigui d’aplicació ni el recàrrec executiu ni el recàrrec de constrenyiment reduït. 
  • Els interessos de demora es meriten des de l’inici del període executiu, però només s’exigiran quan sigui d’aplicació el recàrrec de constrenyiment ordinari. 

CALENDARI_FISCAL