Informació al contribuent

CALENDARI FISCAL EXERCICI 2017

CALENDARI APROVAT PER JUNTA DE GOVERN LOCAL 01/10/2016 I PUBLICAT AL BOP Nº 200 DE 19/10/2016

Respecte als impostos/taxes d’escombraries, clavegueram, aigua i televisió per cable del segon semestre del 2016 es cobraran en període voluntari de l’1 de gener al 31 de març del 2017.

Calendari-001


CALENDARI FISCAL EXERCICI 2018

CALENDARI APROVAT PER JUNTA DE GOVERN LOCAL 14/11/2017 I PUBLICAT AL BOP Nº 221 DE 20/11/2017 PÀG. 63 
Els llocs de pagament serà mitjançant ingrés o transferència bancària als comptes bancaris titularitat del Consistori a les entitats següents: CAIXABANK – BANC POPULAR – BBVA – 
Transcorregut el termini d’ingrés en via voluntària, els deutes seran exigits amb els recàrrecs del període executiu determinats a l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: 

  • El recàrrec executiu del 5% a aplicar quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la providència de constrenyiment. 
  • El recàrrec de constrenyiment reduït del 10% quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec, abans de la finalització dels terminis determinats a l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  • El recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% quan no sigui d’aplicació ni el recàrrec executiu ni el recàrrec de constrenyiment reduït. 
  • Els interessos de demora es meriten des de l’inici del període executiu, però només s’exigiran quan sigui d’aplicació el recàrrec de constrenyiment ordinari. 

 

CALENDARI CONTRIBUENT 20158