Informació al contribuent

CALENDARI APROVAT PER JUNTA DE GOVERN LOCAL 01/10/2016 I PUBLICAT AL BOP Nº 200 DE 19/10/2016

Respecte als impostos/taxes d’escombraries, clavegueram, aigua i televisió per cable del segon semestre del 2016 es cobraran en període voluntari de l’1 de gener al 31 de març del 2017.

Calendari-001