ANUNCI APROVACIÓ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECCIÓ PERSONAL LABORAL TEMPORAL, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS, PER A COBRIR DE FORMA URGENT BAIXA MATERNITAT

La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de maig de 2019, ha acordat aprovar les bases reguladores i la convocatòria procés de selecció de personal laboral temporal, mitjançant concurs de mèrits, per a cobrir de forma urgent una baixa de maternitat.

El termini per a la presentació de sol·licituds de participació és de 5 dies hàbilss a comptar de l’endemà de la publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Provincia de Girona.

Es successius anuncis es publicaran al tauler d’edictes del Consistori  i a la pàgina web municipal: www.santfeliudepallerols.cat

Podeu consultar les Bases del procés selectiu per la contractació de personal laboral temporal d’educador/a d’Escola Bressol Petits Pescallunes de Sant Feliu de Pallerols clicant AQUÍ.