ANUNCI Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora per la neteja, conservació i tancament de solars i terrenys del municipi de Sant Feliu de Pallerols – Expedient núm. X2020000356 – 1217-000001-2020

Aprovada inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la Conservació, neteja i tancament de solars i terrenys al terme municipal de Sant Feliu de Pallerols per acord del ple en sessió ordinària de data 28 de maig de 2020 i de conformitat amb l’article 63 del dret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació que tingui lloc, i que serà mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica de l’Ajuntament.

En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l’aprovació inicial de dita Ordenança en el termini d’informació pública i audiència dels interessats, s’entendrà aprovat definitivament l’acord.

Anunci en pdf