CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SUBVENCIÓ TRANSPORT ESCOLAR

Aquest Ajuntament pretén aprovar l’Ordenança reguladora de les bases de la concessió de subvencions per a les despeses de transport als alumnes de Sant Feliu de Pallerols que cursen estudis secundaris post obligatoris reglats al centre públic de l’Institut d’Ensenyament Secundari Castell d’Estela d’Amer   i utilitzen el transport públic pel desplaçament, en règim de concurrència no competitiva com determina la el títol V, base 47ª de les bases d’execució del pressupost per l’exercici 2018.

Per això s’ha obert el període de 20 dies hàbils de consulta pública prèvia,  a comptar a partir del dia 22 d’agost, per demanar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats per la mateixa, sobre una sèrie d’aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no regulatòries.

Podeu consultar l’edicte a l’apartat de Seu Electrònica – pestanya CONSULTA POPULAR.