CONVENI ESPECIAL CUIDADORS NO PROFESSIONALS

Des de la Tresoreria General de la Seguretat Social s’informa:

“El passat dia 1 d’abril van entrar en vigor les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 6/2016 i el  Reial Decret Llei 8/2019, que afecten al Conveni Especial de Cuidadors no professionals de persones en situació de dependència, por tot això, s’informa que des de la data indicada totes les persones que siguin titulars d’una resolució administrativa en la qual se’ls reconegui la condició de Cuidador no professional d’una persona en situació de dependència (dintre del Programa Individual d’Atenció), i sempre i quan la persona que rep les cures tingui dret a la prestació econòmica de la dependència, podran sol·licitar, davant la Tresoreria General de la Seguretat Social, la subscripció d’un Conveni Especial a tal efecte, resultant el pagament de las quotes corresponents a càrrec de l’Administració General de l’Estat.

Les sol·licitud d’aquest Conveni Especial es podrà realitzar mitjançant  la Seu Electrònica de la Seguretat Social, utilitzant el servei “Alta en Conveni Especial” o, en el seu cas, de forma presencial en una Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Podeu consultar el cartell informatiu clicant AQUÍ.

ConvenioTGSS-INSS-ISM-574x430-CAT