Creació d’una borsa de monitors de menjador escolar

ANUNCI d’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la creació d’una borsa de monitors de menjador escolar, per concurs oposició lliure, per cobrir les necessitats que es produeixin a l’Escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols, mitjançant contractacions laborals temporals

La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de juny de 2018, ha acordat aprovar les bases reguladores i la convocatòria per
a la constitució d’una bossa de monitoris de menjador escolar, per concurs-oposició lliure, per cobrir les necessitats que es produeixin a l’Escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols, mitjançant contractacions laborals temporals
El termini per a la presentació de sol·licituds de participació és de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la última
publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província de Girona
Per a veure l’anunci cliqueu: