NOTA INFORMATIVA PROCICAT

El Comitè Tècnic del pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, reunit aquest matí, ha acordat, en relació amb la mobilitat de les persones que no hagin d’acollir-se al permís retribuït recuperable establert al Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i d’aquelles que vegin limitada la seva mobilitat segons el Reial decret 463/2020, de 14 de març, la utilització dels certificats següents:

En general, les persones poden expedir-se el certificat auto responsable de desplaçament. A l’adreça web es pot descarregar el model: https://bit.ly/2w6fLj6
Les persones treballadores en actiu per compte aliè tenen dret a que l’empresa o entitat per la qual treballen els expedeixi un certificat que reculli la declaració responsable reconeixent aquestes circumstàncies.
Aquest model es troba a l’annex de l’Ordre SND/307/2020, de 30 de març (BOE número 89, de dilluns 30 de març de 2020). Podeu accedir a aquesta ordre a través de l’enllaç següent: https://bit.ly/2UPPKwJ
Us informem també que a la pàgina de Canal Salut trobareu informació per a administració local i dades actualitzades sobre el SARS-CoV-2. Podeu accedir-hi a través de l’enllaç següent:(https://canalsalut.gencat.cat/…/sa…/c/coronavirus-2019-ncov/)

Barcelona, 31 de març de 2020

I-73031_ACTUALITZACIO- – ACTIVAT_PROCICAT_202003312103