RESPECTAR TOTS ELS SENYALS I NO APARCAR EN LES ZONES PROHIBIDES

TARGETA PROHIBIT APARCAR I RESPECTAR SENYALS-001