SUBVENCIÓ PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’ESPECIAL URGÈNCIA, PER AFRONTAR SITUACIONS D’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE

Prestacions econòmiques d’especial urgència, per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge (Bases i Convocatòria)

Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Objecte

Aprovar la regulació de les prestacions econòmiques d’especial urgència, per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge, i el procediment per concedir-les.
L’objecte d’aquesta Resolució és establir les condicions d’accés a les prestacions econòmiques d’especial urgència, per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i el procediment per concedir-les.
La finalitat d’aquestes prestacions és possibilitar la permanència en l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència, per prevenir l’exclusió social que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent.

Beneficiaris

Aquestes prestacions estan destinades a persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts al punt 4.1, lletra a), i que es trobin en risc d’exclusió social residencial.
Aquestes prestacions s’adrecen a persones que es troben en situació de risc. La constitució de garantia o aval per part de tercers no és obstacle per a l’atorgament de la prestació.

Accions subvencionables

S’estableixen les modalitats de prestacions d’especial urgència següents:

a) Prestació per al pagament del deute de quotes d’amortització hipotecària.

b) Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer, que inclou una prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer, sempre que es compleixin determinats requisits.

c) Prestació per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o d’altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, o altres negocis jurídics acordats entre les parts, amb els mateixos efectes, i que inclou una prestació complementària per a despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim de lloguer.

Requisits:

Requisit general

La unitat de convivència de la persona sol·licitant ha de tenir uns ingressos mensuals no superiors a dues vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles; no superiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat si es tracta d’unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a tres vegades l’IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.

Per a les quotes d’amortització hipotecària

 • L’import de les quotes d’amortització del préstec hipotecari que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims següents:
  • 600 euros a la demarcació de Girona.
  • Per al pagament de deutes de lloguer
 • L’import del lloguer a pagar no pot superar els imports mensuals màxims següents:
  • 450 euros a la demarcació de Girona.
  • Per a situacions de pèrdua de l’habitatge i de la prestació complementària per despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim de lloguer
 • L’import de la renda del lloguer a pagar per part de la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims següents:
  • 450 euros a la demarcació de Girona.

Per més informació clica aquí