Abastament Aigua

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PELS VEÏNS  DE SÒL NO URBANITZABLE

Davant la necessitat d’abastament d’aigua d’alguns veïns del municipi que viuen en sòl no urbanitzable i no disposen de xarxa d’aigua pública, l’ ajuntament de Sant Feliu de Pallerols ofereix la possibilitat en moments puntuals de proveir-se d’aigua potable de la xarxa municipal per al consum domèstic.

Per tal d’acollir-se a aquest servei caldrà que l’interessat faci una petició prèvia a l’ajuntament indicant el seu nom, la casa on va destinada l’aigua, el dia i lloc de recollida, la quantitat d’aigua necessària i la identificació del camió cisterna que la transportarà (titulat i matrícula).

El cost de la recollida i transport anirà a càrrec del beneficiari. L’ajuntament portarà un control del consum de cada usuari.

La petició es pot fer per escrit, a la web municipal (apartat seu electrònica), personalment o al correu alcaldia@santfeliudepallerols.cat, des de l’ajuntament es donarà resposta pel mateix mitjà que s’hagi fet la petició.

  • Horari: De dilluns a divendres de 9h a 15h.

No es podrà agafar aigua sense haver-ho comunicat prèviament a l’Ajuntament i que aquest hagi donat resposta.