Documents en exposició pública

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES "PLA DE LLONGAFOLLIA"

ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESPAI PTROTEGIT DEL BRUGENT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL PONT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2022

El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, en sessió extraordinària de data 19 d’octubre de 2021, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals següents:

– Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
– Refosa Ordenança Fiscal 1 Impost sobre béns Immobles
– Refosa Ordenança Fiscal 2 Impost activitats econòmiques
– Refosa Ordenança Fiscal 3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
– Ordenança Fiscal 9 Taxa per la prestació del servei de recollida i gestió de residus
– Ordenança Fiscal 10 Preus Públics
– Ordenança Fiscal 11 Taxa per la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua potable.
– Ordenança Fiscal 18 Taxa per la prestació del servei de cementiri
– Ordenança Fiscal 19 Taxa per a la prestació del servei d’escola bressol

En compliment d’allò que disposa l’article 17.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es sotmet l’expedient a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des del següent a la inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, perquè les persones interessades puguin examinar-los i presentar-hi les reclamacions que consideren convenients.

Si transcorregut aquest termini no s’han presentat al·legacions, la modificació d’aquestes ordenances s’entendrà definitivament aprovada sense necessitat d’acord plenari, de conformitat amb l’article 17.3 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Acord aprovació inicial modificació ordenances fiscals exercici 2022