Edictes

Exercici: 2017 Bop: 229-0 Edicte: 10101 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial de diferents expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 222-0 Edicte: 9733 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 1627-000006-2017 (X2017000130) de modificació de crèdits per transferència de crèdit del capitol I
Exercici: 2017 Bop: 222-0 Edicte: 9732 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte de convocatòria per a la provisió d'una plaça vacant de peó de la brigada d'obres i serveis en règim de personal laboral fix i per a la creació d'una borsa de treball
Exercici: 2017 Bop: 221-0 Edicte: 9716 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 215-0 Edicte: 9367 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial per la imposició de l'Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal
Exercici: 2017 Bop: 215-0 Edicte: 9366 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 194-0 Edicte: 8357 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit IR01-2017
Exercici: 2017 Bop: 193-0 Edicte: 8346 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva del Codi de conducta dels càrrecs electes locals de l'Ajuntament
Exercici: 2017 Bop: 193-0 Edicte: 8341 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de transferència de crèdit entre partides TC 01/2017
Exercici: 2017 Bop: 193-0 Edicte: 8313 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva del Reglament de la Biblioteca Municipal Josep Maria de Garganta