Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 14-0 Edicte: 370 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Bases per una plaça de tècnic d'administració general - econòmic personal funcionari de carrera, grup A1, de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, mitjançant concurs oposició
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12084 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació de les bases generals que regiran a les places incloses a l'Oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 9996 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Exposició pública del projecte d'obra ordinària de la xarxa de distribució principal d'aigua potable de Sant Iscle de Colltort
Exercici: 2022 Bop: 220-0 Edicte: 9961 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Informació pública de sol·licitud de canvi de nom de títol del nínxol 96
Exercici: 2022 Bop: 220-0 Edicte: 9960 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - informació pública de sol·licitud de canvi de nom del títol dels nínxols 164, 171 i 386
Exercici: 2022 Bop: 209-0 Edicte: 9430 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Informació pública de sol·licitud de canvi de titular del nínxol 12 del cementiri de Sant Miquel de Pineda
Exercici: 2022 Bop: 209-0 Edicte: 9429 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Informació pública de sol·licitud del canvi de titularitat del nínxol 365
Exercici: 2022 Bop: 195-0 Edicte: 8806 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial de modificació de dues ordenances fiscals
Exercici: 2022 Bop: 193-0 Edicte: 8720 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial d'un projecte d'obra ordinària
Exercici: 2022 Bop: 191-0 Edicte: 8585 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol