Edictes

Exercici: 2019 Bop: 150-0 Edicte: 6344 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació inicial de tres expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6177 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació d'un padró fiscal i del període de cobrament
Exercici: 2019 Bop: 147-0 Edicte: 6086 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5415 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 17100360142019)
Exercici: 2019 Bop: 115-0 Edicte: 4816 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4552 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 104-0 Edicte: 4321 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4186 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit IR 01-2019
Exercici: 2019 Bop: 98-0 Edicte: 4041 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció de personal laboral temporal, mitjançant concurs de mèrits, per a cobrir de forma urgent una baixa de maternitat
Exercici: 2019 Bop: 69-0 Edicte: 2634 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019