Edictes

Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 2003 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de monitor de lleure
Exercici: 2020 Bop: 51-0 Edicte: 1797 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació del projecte de construcció d'un sistema d'abastament en alta a Sant Iscle de Colltort
Exercici: 2020 Bop: 51-0 Edicte: 1796 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Contractació d'un funcionari interí de secretaria intervenció
Exercici: 2020 Bop: 47-0 Edicte: 1613 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial del Pressupost general de la corporació per a l'exercici 2020, les bases d'execució i la Plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 46-0 Edicte: 1572 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació informe de seguiment PAES
Exercici: 2020 Bop: 46-0 Edicte: 1570 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2020 Bop: 34-0 Edicte: 1082 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial Projecte de construcció d'un sistema d'abastament en alta a Sant Iscle de Colltort al municipi de Sant Feliu de Pallerols: fase 1 - construcció del pou
Exercici: 2020 Bop: 16-0 Edicte: 320 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora dels preus públics
Exercici: 2020 Bop: 9-0 Edicte: 71 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació del padró de la taxa d'ocupació de la via pública de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 10014 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS Anunci d'aprovació del llistat d'admesos i exclosos provisional del procés selectiu per proveir interinament el lloc de treball de Secretaria intervenció de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols