Ordenances fiscals i municipals

Tarifes ordenances fiscals vigents

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA.

ORDENANÇA FISCAL NÚM.3. IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8. TAXA CLAVEGUERAM.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9. TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.

ORDENANÇA FISCAL NÚM.11 TAXA PEL SUBMINITRAMENT DE L’AIGUA.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12. TAXA PRESTACIÓ SERVEI TELEVISIÓ PER CABLE.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13. TAXA ÚS INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14. TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15. TAXA OCUPACIÓ TERRENYS A LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18. TAXA DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA BRESSOL.